Angebote zu "Gehouden" (5 Treffer)

Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar ...
46,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het Noorden en Oosten van Japan volgens het journaal gehouden door C.J. Coen, op het schip Castricum ab 46.99 EURO

Anbieter: eBook.de
Stand: 06.03.2018
Zum Angebot
Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar ...
46,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het Noorden en Oosten van Japan volgens het journaal gehouden door C.J. Coen, op het schip Castricum ab 46.99 EURO

Anbieter: eBook.de
Stand: 03.03.2018
Zum Angebot
Côte dIvoire
12,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Tijdens de aanloop van de verkiezingen in Côte dIvoire doet een Nederlandse antropologe onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de cacaoplantages in dit land aan de Afrikaanse westkust. Toevallig komt ze daar in aanraking met een bekende politicus die haar bijstaat als ze in de problemen komt. Ondertussen leert ze op welke manier de voormalige kolonie in de greep van Frankrijk wordt gehouden, hoe de cacao-industrie functioneert en wat kinderarbeid op de plantages betekent.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 06.03.2018
Zum Angebot
Pijnproblemen in de praktijk - een casusboek
29,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Pijnproblemen in de praktijk helpt behandelaars die in hun praktijk patiënten tegenkomen met schijnbaar moeilijk te duiden en te behandelen pijn. Een behandelaar heeft aan het verhaal van de patiënt bijna altijd genoeg om een diagnose, en vervolgens een behandelplan op te stellen. Hierbij is het essentieel om het hele verhaal van de patiënt te horen; niet alleen om de somatische, maar ook de psychologische en sociale factoren in kaart te brengen. De auteurs van dit boekje delen een verzameling cases, gebaseerd op hun praktijk, om te illustreren dat pijnbehandeling niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Hand- en leerboeken beschrijven ziekteprocessen, farmacologie en interventies; dit boek begint bij de patiënt en haar probleem om vervolgens naar het ziekteproces en de behandeling toe te redeneren. Iedere casus beschrijft een specifiek probleem, sommigen simpel, anderen complex. Aan het eind van de casus volgt een meerkeuzevraag. De lezer wordt zo uitgenodigd zijn/haar eigen afwegingen te maken en te vergelijken met die van de auteurs. Het zal soms blijken dat er meerdere antwoorden goed zijn, de een wat meer dan de andere. De keuzemogelijkheden worden toegelicht met toevoeging van praktisch advies, verwijzingen naar literatuur en verdieping. Steeds wordt bij de casus rekening gehouden met de context van de patiënt, onder déze omstandigheden, op dit moment. Pijnproblemen in de praktijk stelt de lezer in staat te oefenen in het omgaan met patiënten met pijn om zodoende meer vertrouwen te verwerven. Het boek Pijnproblemen in de praktijk is bestemd voor alle medici en paramedici die patiënten met pijn behandelen. Doeke Keizer is als huisarts werkzaam in Harkema (Friesland). Daarnaast ook mede-oprichter van Transcare-pijn. Paul van Wilgen is psycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog. Tevens ook mede-oprichter van Transcare-pijn. Marten van Wijhe is anesthesioloog en voormalig hoofd Pijncentrum bij Universitair Medisch Centrum Groningen.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 23.01.2018
Zum Angebot
Nouveau Voyage d´Italie, Vol. 1
21,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Excerpt from Nouveau Voyage d´Italie, Vol. 1: Avec un Mémoire Contenant des Avis Utiles à Ceux Qui Voudront Faire le Mesme Voyage E $taten van Holland ende vefi-vrie¿andr Dren D te warm. Alfoo On: verrwnd is by Henri wi_£ Bulrlemr, Boeckverko;eee in den Ha e; darby Suppliant befig was met het drucken van le et Boeck Nouveau Voyage d´italie door Maximilien ¿r´m, in â Vol]. Met geene nog (onde komen te vol gen. Doc hy Sn pliant beducht dat lichteli;k ymant uyt wangufi ofte act felve to: fijn Su ppliant:gt´00t nadeel fonde willen naar drucken foo keerde by Sup pliant lich to: On: biddende datvy hem.suppliant geliefden te begunltigen met een Privilegie om fel ve Boeck alleen hier te Laden te mogm drucken cp foedmigen formaet ende´r¿e als by Suppliant (onde £oetvindEURh, gedurende den rijt van vijfrhien eer& ornende ]nren mer verbpde dat niemene hier te Lon den ´t fehe Boeck gedurendc den voorfz. Rijdt fonde mgen merdrucken 2y´in ´tgeheel ofre ten deelen of:e ´t felve elders huyten deic Onle Prorrinrie naerge druckt olbier te Lande te mogen inbrengen verman gelen ofte verk0pen Op feeckere grote pmac, by de overtoeders te verbeuren. S 0 0 IS ´1´ datwy de faecke ende verfoeck voorfz overgemerckt bebbew de ende gene en Wefende ter bede van den Su ppliant. Nyt Onfe rec re werenfet Souveraine macht ende authorioeyt den felven Suppliant geconfentoert. Geac oerdeert ende geo&royeert hebden. Confenteoen, accot deeren en o&royeren mit: defen dat: hy gedurende den tijt van vt)fthien eerfi acheerem volgende ]aren het vooriz. Boeck genaemt Nouveau Voyage d´italie door Muieiüm Mfibn in Voll.binnm den voorf2 Ou len Laden alleen fel moogen drucken doen drucken. Uyrgeven ende verk00pem Verbiedende daerom allen Cade eenen ygelijcken ´t felve Boeck in geheel oft: deel, Op foodanigen formaet ofte Tale naar te dmc ken ofte elders nargedruckr binnen den felven On fen Lande te brengen uyt te seven ofte te verkopen. Ap verbeurre van aile de naargedruekoe, ingebrachre ofre verkochoe Encmplaren ende een boere van dti: boudere guldens diner en hooven te verbeuren te ap pliceren een derdep:tt voor den O¿icier die de lange doen fa] een derdepart voor den arnen der plaetfe dur het cafus v00rvalle fal ende het re¿erende der dqmr voor den Supp iant nllea indien ver¿anâc. A:dat Wy´den Supplhnt met défed0nfên O¿roÿùüeen willende gntificcrcn_t0t vahoedinge van lijnen folade door het merdrncken van ´t vdorf2. Boeck dear door in géeñiïdeä´e vïrfiäé´tj´, défi innehouçle v´in dién tp adyoueren, ende veel niiñ´her fêhè ou´ et 0ri!è rore&ïê en eenig rfieerdq credit´ é´e´rilêen´ çfie re}iinätïe eeïgeven nema_er den Suppliant in d:iat in yêts on&hobrlijcx fonds - ia iiuereri allé li´ei felve´ tot fiînen_ Iallen fal gehouden weefen te´ verantworden toi dien eynde wel exprefie Iijck begerende dat by aldien° h defeu Onfen 0&myq voor het felv´e Êoeck fal willen ellen dear van geene ge:bbrevieérde ofte 3econtrahçde mentie fal moogen maceken; nemaer gehouden fai welea het felve O&roy in ´t geheel end´é fonder eenige orni¿ie dear voor te drucken ofre et doen drucken en dat by gehoude´n fel fijn een exemp´laer van voorfz. Boeck, gebonden ende wel geeondirionneerr re brengen in de Biblio: cheech van Onfe Univerfi_oeyt tat Leyden endedeet v´an behoorlijck te doen blijcken alles op poene val; het e¿°e& van dien te verliden. Ende ten eynde den Su ppliant deelen Onfen Confente ende O&roye mage genieten als´ naet behoren Infien Wy allen end: eenen ygelijcken die ´t aengean much dat fy den Sup. Pliant Van den inhoud: van defeu, doen laren ende gedogen ru fielr 1ck vredelijck ende volkomentluck genieten ende ebruycken ce¿erende alle belerh ter contrario. Ce säli in den Hage onde: Onfen grooten Zegele hier un gehangen den 16. July in ´t ]aer On: Heeren ende Zaelichmaekers een duyfEURnt fes boddert. Drie - en tnegenrigh.

Anbieter: buecher.de
Stand: 22.03.2018
Zum Angebot